tirsdag 21. januar 2014

Pensjon i tariffoppgjøret


Ny lov om tjenestepensjoner i privat sektor er en god anledning til å få pensjon inn i tariffavtalene. NHO har lenge profilert seg på sin motstand mot at arbeidstakerne skal få mer innflytelse på egen pensjon, men nå må det bli slutt på at arbeidsgiver alene skal bestemme pensjon 

Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006 gav endelig tjenestepensjon til mange arbeidstakere som tidligere ikke hadde hatt det. Men den gang som nå, er det en stor andel som kun har lovens minimum, et innskudd på to prosent av lønn mellom en og tolv G. Samtidig med dette gikk mange bedrifter fra gode ytelsesbaserte ordninger til innskuddsordninger. Resultatet ble at all risikoen ble flyttet fra bedriften over til arbeidstakerne. Til tross for dette er det fortsatt bedriftene som i stor grad har styringsrett over pensjonene.

Pensjon er utsatt lønn, selvsagt skal det være en del av tariffavtalen.
Med den nye loven om tjenestepensjoner kommer bedriftene til å gjennomgå egne pensjonsordninger. Nettopp derfor må det smies mens jernet er varmt. Ved en etablering av en bred kollektiv tjenestepensjon som forvaltes og styres av partene vil man få ned administrasjonskostnadene, det vil være mulig å få en kjønnsnøytral pensjonspremie og vi kan lage systemer som gjør at arbeidstaker kan beholde pensjonen i samme ordning ved jobb bytte. Men to prosent innskudd er ikke nok. En anstendig pensjon krever mer. Siden laveste innskuddsats er to prosent av inntekt også i den nye ordning er det viktig at den heves.

Likevel er det pensjonssystemets belønning av de som har helse til å stå lenge i arbeid på bekostning av de som må gå av tidlig og de som blir uføre, en viktigere grunn til at arbeidstakerne må ha innflytelse. I rettferdighetens og valgfrihetens navn har en solidarisk folketrygd blitt endret til et system basert på en matematisk rettferdighet som ikke er like rettferdig i virkeligheten. Et system som rammer sosialt skjevt og som rammer kvinner mest.
Dersom servitøren ønsker å gå av ved 62 år etter 40 år i arbeidslivet taper han fordi han må dele pensjonen over fem flere år enn om han sto i jobb til 67 år. Deretter taper han opptjeningen av pensjon for disse fem årene og han taper på at utbetalt pensjon ikke lengre følger lønnsveksten. Det hele toppes med mindre utbetaling om årskullet han er født i har forventet økt levealder. Muligheten for å ta ut pensjon fra 62 år forutsetter at han har tjent nok til å betale sin egen minstepensjon. Det betyr en inntekt på omtrent 390 000 i snitt i 40 år. Har han AFP-ordning senkes inntektskravet til omtrent 310 000 i snitt pr år. Er servitøren i tillegg kvinne, betyr det flere år med lav pensjon siden kvinner i snitt lever lengre enn menn.
Arkitekten som startet i arbeid når han var 27 år og som vil gå av med pensjon etter 40 år, rammes riktig nok av levealdersjustering og at den utbetalte pensjonen ikke følger lønnsveksten, men slipper at den oppsparte pensjonsbeholdning må fordeles på årene fra 62 til 67 år. Dette fordi han ”står fem år lengre i jobb”. Jeg skriver det med klammer fordi han ikke har stått fem år lengre i jobb enn servitøren. Han har jobbet akkurat like mange år, men han gikk av ved 67 år. Det er ikke antall år i jobb som betyr noe, det hva du har tjent og er hvor lenge du står i jobb etter 62 år. Arkitekten har i tillegg høyere lønn enn servitøren, som gir et høyere pensjonsgrunnlag og i følge SSB også en høyere forventet levealder.

Ser vi bort fra at forventet levealder varierer med inntekt, utdanning og helse. Om vi sier; ok da, så er det fair at alle må jobbe lengre når «alle» lever lengre, så er det fremdeles urimelig at uføres alderspensjon skal rammes av levealdersjustering. Uføre kan ikke jobbe lengre for å motvirke kutt, for de har ikke har helse til å arbeide. Uføres alderspensjon er i dag delvis skjermet fra levealdersjusteringen, men det er bare fram til 2018. I likebehandlingens tegn har Høyre og Frp i regjeringserklæringen lovet velgerne at uføre alderspensjonister også skal omfattes av levealdersjusteringen – full og helt. Det burde vært motsatt. Spesielt når vi vet at uføres alderspensjonsopptjening stopper ved 62 år og at de ikke får AFP tillegget, selv om de er delvis arbeidsfør. Uføres alderspensjon og tidligpensjonssystemet handler ikke om valgfrihet. Når du ikke får gå av med tidligpensjon fordi du har tjent for lite, eller du får så lite pensjon at du ikke får nok til å forsørge deg selv, er det verken valg eller frihet.

Mye av årsaken til at vi må bygge opp tjenestepensjonsordningene er nettopp konsekvensen av pensjonsreformen. For å vite hvor vi skal gå, må vi kjenne historien. Vi er ikke bedre enn hvordan vi behandler de som har mest å tape på det nye pensjonssystemet, derfor er det nettopp disse vi må prioritere å løfte. Dette må fagbevegelsen gjøre i felleskap og vi må starte i år.


Teksten har vært på trykk i Klassekampen 21.januar 2014